OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČLÁNEK 1 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Všeobecné obchodní podmínky DIVERSITY MEDIA, s.r.o., IČ: 06165231, DIČ: CZ8507190186 (se sídlem Jugoslávská 16/8, 120 00 Praha 2 Vinohrady). Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP “) tvoří nedílnou součást smluv o inzerci a objednávek, které subjekt uvedený v článku 1 uzavírá s třetími osobami (dále jen „Smlouva“). Každou Smlouvu o inzerci uzavírá DIVERSITY MEDIA, s.r.o. jakožto vydavatelství (dále jen „vydavatelství“), a třetí osoba, jakožto objednatel (dále jen „objednatel“), přičemž Smlouvou je pro potřeby těchto obchodních podmínek myšlen jakýkoliv dokument, který splňuje parametry objednávky inzertního prostoru v médiích, jež jsou v majetku vydavatelství. Součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou dále aktuální ceníky vydavatelství, technická specifikace, pravidla pro redakční a inzertní stránky, speciální inzertní přílohy týkající se periodik, která vydavatelství vydává (tištěných i elektronických); přičemž veškeré výše uvedené dokumenty jsou dostupné u vydavatelství na vyžádání (společně dále jen jako „Ostatní podmínky“). Podpisem Smlouvy objednatel potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP a Ostatními podmínkami. 

ČLÁNEK 2 

PODKLADY K INZERCI 

Objednatel je povinen dodat vydavatelství všechny podklady potřebné pro uveřejnění inzerce, jež jsou uvedeny ve Smlouvě a  Ostatních podmínkách v termínu stanoveném ve Smlouvě či objednávce, a není-li termín pro předání podkladů ve Smlouvě stanoven, do tří (3) pracovních dnů od jejího uzavření. V případě uzavření Smlouvy či objednávky, jejímž předmětem je last-minute inzertní plnění (inzertní plnění za speciální cenu vydavatelství), se Objednatel zavazuje dodat podklady k inzerci nejdéle do deseti (10) pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy či objednávky. V případě prodlení Objednatele s dodáním podkladů k inzerci v tomto nestandardním případě nárok na objednaný inzertní prostor zaniká a Objednatel se zavazuje uhradit vydavatelství storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednaného inzertního plnění. Objednatel se zavazuje dodat podklady k inzerci v elektronické a pokud to situace vyžaduje, pak také v tištěné podobě (zejména v případě tlaku na dodržení všech náležitostí inzerce v tištěných periodikách vydavatele). Každým dodáním podkladů objednatel vždy prohlašuje a ubezpečuje vydavatelství, že tyto podklady nejsou a inzerce na jejich základě nebude v rozporu s právním předpisem ani nebude porušovat práva třetích osob. V případě, že třetí osoba uplatní vůči vydavatelství jakýkoli nárok v souvislosti s obsahem či formou inzerce nebo že kterýkoli orgán učiní v téže souvislosti vůči vydavatelství jakýkoli úkon, je objednatel povinen na své náklady bránit vydavatelství před takovými nároky či úkony a odškodnit jej v souvislosti s jejich následky. To zahrnuje i povinnost zahájit řízení, případně do zahájeného řízení vstoupit či v něm vydavatelství podporovat, nebo povinnost složit k rukám vydavatelství na jeho výzvu přiměřenou zálohu, jež bude ze strany vydavatelství odůvodněna povahou a rozsahem uplatněných nároků nebo předmětu řízení. Objednatel bere na vědomí, že vydavatelství nebude posuzovat podklady k inzerci po právní stránce, spoléhajíc se na prohlášení objednatele učiněné v  předchozím odstavci tohoto článku 2. Nicméně vydavatelství je oprávněno podklady odmítnout a vyzvat objednatele k jejich úpravě, pokud budou zcela zjevně v rozporu s právními předpisy nebo pokud nebudou splňovat podmínky stanovené Smlouvou nebo VOP nebo Ostatními podmínkami. Objednatel je povinen upravit podklady k inzerci do tří (3) pracovních dnů od výzvy vydavatelství; poruší-li tuto svou povinnost, je vydavatelství oprávněno od Smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude žádat změnu inzerce poté, co již předal vydavatelství podklady, vydavatelství může změnu inzerce umožnit. Pokud tak učiní, má vydavatelství právo požadovat po objednateli dodatečnou odměnu za inzerci ve výši 3 % z odměny za inzerci sjednanou ve Smlouvě, nejméně však 500 Kč. Vydavatelství nabývá vlastnické právo k podkladům k inzerci okamžikem jejich převzetí od objednatele. 

ČLÁNEK 3 

ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE 

Vydavatelství je povinno zveřejnit inzerci v  souladu se Smlouvou, přičemž neobsahuje-li Smlouva specifikaci umístění inzerce, je vydavatelství oprávněno zveřejnit inzerci dle svého uvážení a možností daného periodika. Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit cenu inzerce podle jejího skutečného umístění; obsahuje-li Smlouva specifikaci umístění inzerce, je vydavatelství povinno inzerci zveřejnit v nejbližším vydání příslušného periodika, ve kterém bude možné inzerci takto umístit. Vydavatelství je oprávněno upravit formát inzerce tak, aby tato byla slučitelná s formátem periodika, ve kterém má být zveřejněna. Vydavatelství je rovněž oprávněno inzerci označit jako reklamu s přiděleným číslem inzerce. Vydavatelství zaručuje kvalitu inzerce odpovídající kvalitě tisku příslušného periodika a podkladů předaných objednatelem. 

ČLÁNEK 4 

CENA INZERCE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Není-li cena inzerce sjednána ve Smlouvě, je objednatel povinen zaplatit cenu inzerce, jak je tato stanovena v platných cenících ve smyslu článku 1 VOP. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, je cena inzerce sjednána jako cena základní, tedy bez případných slev či příplatků a bez daně z přidané hodnoty. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je objednatel povinen uhradit cenu inzerce ještě před jejím zveřejněním na základě zálohové faktury vystavené vydavatelstvím. Neuhradí-li objednatel cenu inzerce řádně a včas, je vydavatelství oprávněno od smlouvy o inzerci odstoupit . V tomto případě zanikne závazek vydavatelství ke zveřejnění sjednané inzerce. Objednatel nemá nárok na slevu z ceny inzerce, není-li tato sleva výslovně sjednána ve Smlouvě. Pokud se smluvní strany dohodly na slevě z inzerce, tato dohoda o slevě automaticky zaniká okamžikem, kdy se objednatel dostane do prodlení s úhradou sjednané ceny inzerce. V tomto případě je objednatel povinen hradit cenu inzerce bez dohodnuté slevy na základě nově vystaveného daňového dokladu. Závazek objednatele uhradit jakoukoli peněžitou částku je splněn okamžikem připsání této částky na účet vydavatelství. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den vystavení faktury za inzerci. V případě, že je objednatel v prodlení s platbou za inzerci déle než tři kalendářní týdny, je vydavatel oprávněn postoupit pohledávku třetím osobám. 

ČLÁNEK 5 

ODPOVĚDNOST ZA VADY 

Objednatel je povinen oznámit vydavatelství vadu inzerce nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zveřejnění inzerce, Bylo-li smlouvou o inzerci sjednáno opakované zveřejňování inzerce, a pokud objednatel neoznámil vydavatelství vady této inzerce ve lhůtě dle předchozí věty od jejího prvního zveřejnění, nemůže se objednatel domáhat nároků z vad následných zveřejněním téže inzerce. Nezveřejní-li vydavatelství inzerci v  termínu sjednaném ve Smlouvě nebo určeném na základě těchto VOP, je objednatel oprávněn požadovat, aby vydavatelství inzerci zveřejnilo v nejbližším následujícím periodiku, ve kterém to bude technicky možné. Toto právo musí objednatel uplatnit nejpozději ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od dne, kdy inzerce měla být zveřejněna. Článek 3 VOP se užije obdobně. Nezveřejní-li vydavatelství inzerci v  kvalitě sjednané ve Smlouvě nebo určené na základě těchto VOP, má objednatel právo buď na náhradní zveřejnění inzerce ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku 5, nebo na přiměřenou slevu z ceny inzerce. Případná sleva z inzerce, resp. výše této slevy bude určena rozdílem mezi původní sjednanou cenou inzerce a cenou určenou na základě těchto VOP, resp. dle aktuálně platného ceníku. Volba způsobu řešení odpovědnosti za vady náleží vydavatelství. Jiné nároky z odpovědnosti za vady jsou vyloučeny. Odchylka ve velikosti zveřejněné inzerce v rozmezí do 0,5 % není vadou inzerce. Vydavatelství rovněž neodpovídá za technologickou chybu při realizaci inzerce, která způsobí závadnost u méně než 1 % zveřejnění konkrétní inzerce či chybějící vklad u méně než 1 % z objednaného počtu vkladů v dotčeném vydání. 

ČLÁNEK 6 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vydavatelství je oprávněno odstoupit od Smlouvy, stanoví-li tak tyto VOP, obecné právní předpisy, a dále v případě, že objednatel vstoupí do likvidace nebo bude soudem zjištěn jeho úpadek. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v  případě, že vydavatelství vstoupí do likvidace nebo bude soudem zjištěn jeho úpadek. Objednatel je dále oprávněn před zveřejněním inzerce odstoupit od Smlouvy ve smyslu § 1992 občanského zákoníku, v platném znění, za těchto podmínek a na základě zaplacení vydavatelství níže stanovené výše odstupného:

  • při odstoupení od Smlouvy čtyři (4) týdny a méně před sjednaným termínem pro zveřejnění inzerce zaplacením částky rovnající se 100 % sjednané ceny inzerce;
  • při odstoupení od Smlouvy více než čtyři (4) týdny před sjednaným termínem pro zveřejnění inzerce zaplacením částky rovnající se 50 % sjednané ceny inzerce. 

ČLÁNEK 7 

ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si navzájem sdělily při uzavírání a následném plnění této smlouvy, jsou chráněny jako důvěrné informace ve smyslu společnosti DIVERSITY MEDIA, s.r.o. (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) Všeobecné obchodní podmínky inzerce Smluvní vztahy ze smluv o inzerci uzavřené mezi zadavatelem inzerce a DIVERSITY MEDIA, s.r.o., Jugoslávská 16/8, 120 00 Praha 2 Vinohrady, IČ: 06165231, DIČ: CZ8507190186, se řídí, pokud není uvedeno jinak, Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. Pro tento ceník se použijí i případné zkratky zavedené Všeobecnými obchodními podmínkami inzerce vydavatele. § 1730 občanského zákoníku, v platném znění, ledaže sdělující strana oznámí přijímající straně, že určitá sdělovaná informace není důvěrná. 

ČLÁNEK 8 

SMLUVNÍ POKUTY 

V případě, že objednatel poruší svou povinnost dodat vydavatelství podklady včas či upravené podklady ve smyslu článku 2, třetí odstavec VOP, je povinen zaplatit vydavatelství smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že se jakékoli prohlášení objednatele uvedené v článku 2 odstavec 2 VOP ukáže jako nepravdivé nebo neúplné, je vydavatelství oprávněno účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý takový případ nepravdivého nebo neúplného prohlášení. V případě prodlení s  plněním peněžitého závazku je objednatel povinen zaplatit vydavatelství smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu, resp. jejím zaplacením, není nikterak dotčen nárok na náhradu majetkové či nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. 

ČLÁNEK 9 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovědnost vydavatelství za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy se omezuje do celkové částky 10 000 Kč. Současně se sjednává, že objednateli nenáleží nárok na náhradu ušlého zisku. Sjednané omezení náhrady újmy podle tohoto článku neplatí v případě újmy způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí. 

ČLÁNEK 10 

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O INZERCI V ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍCH 

Ustanovení tohoto článku se použijí v případě, že inzerce má být zveřejněna v elektronickém médiu. V případě rozporu ustanovení tohoto článku s ostatními ustanoveními těchto VOP má přednost ustanovení tohoto článku. Objednatel je povinen předat vydavatelství podklady k inzerci pouze v elektronické formě. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je první den zveřejnění inzerce. Je-li inzerce zveřejněna po dobu delší než jeden kalendářní měsíc, je vydavatelství oprávněno vystavit daňový doklad na cenu inzerce vždy na začátku každého kalendářního měsíce, ve kterém byla inzerce zveřejněna, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění je první den každého měsíce, po který bude inzerce zveřejněna; den uskutečnění zdanitelného plnění v posledním měsíci zveřejnění inzerce se určí podle první věty. Objednatel a vydavatelství se dohodli, že návštěvnost inzerce bude měřena za pomoci systému pro měření návštěvnosti Google Analytics a systém pro měření návštěvnosti vydavatele (Joomla). Objednatel a vydavatelství se dohodli, že pro účely stanovení nároků z odpovědnosti za vady je rozhodující výstup z Google Analytics a výstup z Joomly. Lhůta pro oznámení vad inzerce činí tři (3) pracovní dny od posledního dne jejího zveřejnění. V  případě, že počet tzv. impresí inzerce nedosáhne hodnoty sjednané ve Smlouvě, má objednatel právo buď na náhradní plnění, nebo na slevu z ceny inzerce, přičemž volba plnění náleží vydavatelství. Náhradní plnění bude poskytnuto v rozsahu nevyčerpaného počtu tzv. impresí vynásobeného číslem 1,15. Výše slevy z ceny inzerce bude stanovena jako rozdíl mezi skutečně realizovaným počtem tzv. impresí a jejich počtem stanoveným ve Smlouvě. 

ČLÁNEK 11 

UKONČENÍ SMLOUVY 

Kromě případů odstoupení od Smlouvy uvedených v článku 6 VOP je možné ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran. Vydavatelství je oprávněno Smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou nebo která předpokládá opakované či dlouhodobé plnění, vypovědět kdykoli, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou tří (3) dnů, jež počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení objednateli. 

ČLÁNEK 12 

OBECNÁ SMLUVNÍ USTANOVENÍ 

  • Smlouva o inzerci se řídí právním řádem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem. 
  • Není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, je Smlouvu možné měnit či rušit pouze písemně.
  • Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak a lze-li závazek splnit několika způsoby, má právo určit způsob plnění vydavatelství. 
  • Objednatel není oprávněn postoupit svou pohledávku za vydavatelstvím bez jeho písemného souhlasu. Obdobný zákaz platí pro započtení pohledávek jednostranným právním úkonem. 
  • Objednatel a  vydavatelství se ve smyslu § 89a občanského soudního řádu, v platném znění, dohodli na místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 1, je-li dána věcná příslušnost okresního soudu, resp. Městského soudu v Praze, je-li dána věcná příslušnost krajského soudu. 

ČLÁNEK 13 

PLATNOST A ÚČINNOST TĚCHTO VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

Smlouva se řídí zněním VOP a Ostatních podmínek účinných v den jejího uzavření. Vydavatelství je oprávněno navrhnout objednateli jednostrannou změnu obsahu Smlouvy tím, že se její součástí stane znění VOP, které nabylo účinnosti až po nabytí účinnosti příslušné Smlouvy o inzerci. Návrh na změnu Smlouvy, resp. VOP (včetně Ostatních podmínek) zašle vydavatelství objednateli na kontaktní adresu uvedenou ve Smlouvě, a to ve lhůtě alespoň deset (10) dní před jejich plánovaným nabytím účinnosti. Pokud objednatel se zněním nových VOP nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou pět (5) pracovních dní. Výpověď Smlouvy je třeba zaslat vydavatelství na kontaktní adresu Jugoslávská 16/8, 120 00 Praha 2 Vinohrady. Pokud objednatel Smlouvu nevypoví ve lhůtě (5) dní od doručení návrhu, má se za to, že se změnami VOP souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 30. 06. 2016.