Ivo Skopal s partnerem

Ivo Skopal s partnerem

Zdroj: Archiv I. Skopala