Přístrojová deska

Přístrojová deska

Zdroj: Archiv Toyota