Petr Katanski během oslav 10. narozeniny klubu

Petr Katanski během oslav 10. narozeniny klubu

Zdroj: Archiv klubu Friends